Jótállás / szavatosság

Jótállás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor  

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a fogyasztót megilletik a szavatossági jogok.


A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján minden termékre - fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított 2 éven belül érvényesíthető szavatossági igény.

2021. január 1-től változtak a kötelező jótállás alá eső termékre vonatkozó kötelező jótállás előírásai. Idetartoznak az arany ékszerek is, így ezekre a termékekre is az alábbi szabályok vonatkoznak.

A jótállás időtartama:

– 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

– 250 000 forint eladási ár felett három év.

Kellékszavatosság

Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

A vásárló a Prill-design (Primusz Ildikó) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Prill-design (Primusz Ildikó) számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, ill. nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja vagy - végső esetben (a vállalkozás nem végezte el a cserét, vagy javítást, vagy ha a hiba súlya indokolja) - a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Prill-design (Primusz Ildikó) adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A vásárló a Prill-desing-nal (Primusz Ildikó) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A termék átvételétől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, a Prill-desing-tól (Primusz Ildikó) vásárolta. 12 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén a vásárló - választása szerint -kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Prill-design-nal (Primusz Ildikó) szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén "garancia" - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

- a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és

- a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék kézhezvételével kezdődik.

Kötelező jótállás esetén ez 10000-250000 ft-ig két év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló, de a vásárlót a jótállásból fakadó jogok mellett a termék,- és kellékszavatossági jogok is megilletik.

A 151/2003. Korm. rend. 7. §-a alapján, a fogyasztó a termék meghibásodása esetén, a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, mely terméket Prill-design (Primusz Ildikó) köteles kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

- jótállási jegy és/vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat

Ezek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni.

A termék meghibásodása esetén a garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

Az ékszerekre szavatossági igény nem érvényesíthető:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, sérülésekre

- A méret változtatásokra

- A termék anyagából adódó egészségügyi hatásokra (pl. fémallergia)

- A különféle vegyszerek (kozmetikumok, tisztítószerek, termálvíz stb.) által okozott károsodásokra, elszíneződésekre

- A használatból eredő kopásra, ill. korrodálásra

- Ha a bevizsgálás során kiderül, hogy a hiba olyan okból keletkezett melyre a szavatossági igény nem érvényesíthető, a javítási költségről a megrendelőt értesítjük. Amennyiben a vásárló nem kéri a javítást, a terméket visszajuttatjuk.

Panaszügyintézés:

A vásárló a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Név: Török-Primusz Ildikó e.v. Prill-design

2000 Szentendre, Bogdányi út 5/B

e-mail: prilldesign@gmail.com

Telefon: 06306401799

Az eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kezelésére nincs lehetősége, (a panasz jellegéből adódóan), az eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 30 napon belül írásban megválaszol és a vásárlónak megküld.

Az eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén az eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.

Amennyiben az eladó és vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltető testület eljárását.

Eladó együttműködési kötelezettséget vállal a Békéltető Testülettel.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

1/4882131

A vásárló panaszával fordulhat még:

Kormányhivatal Budapest Fogyasztóvédelmi Főosztály

1051 Budapest, Sas u. 19.

1/4502598

Online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezése: Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform.