Adatkezelési tájékoztató


BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza : https://prilldesign2.webnode.hu/  https://www.facebook.com/Prill-design-753852481334857/ https://www.primuszildiko.com/ A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ADATAI:

Az adatkezelő megnevezése: Török-Primusz Ildikó egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye: 1154 Budapest, Aulich Lajos u. 154.

Az adatkezelő e-mail címe: prilldesign@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 640 1799

Cégbejegyzési nyilvántartási szám: 44178296

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
 • "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, renderezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • "adatkezelő": az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • " adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság")
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség")
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság")
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság")
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság")
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg).

ADATKEZELÉSEK

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Vezeték- és keresztnév

Vásárláshoz, számlázáshoz és kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

Kapcsolattartás a vásárlás és szállítás állapotával kapcsolatban

Telefonszám

Kapcsolattartás, rendeléssel, számlázással vagy szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából

Számlázási név és cím

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése

Szállítási név és cím

A megrendelt termékek kiszállításához szükséges

A vásárlás időpontja

Technikai műveletek végrehajtása

A vásárláskori IP cím

Technikai műveletek végrehajtása

 • Az érintettek köre: a weboldalon vásárló valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A weboldalon történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A vásárláskor megadott adatok a vásárlói szerződés teljesítését, vagyis a megrendelt termékek kiszállítását és átvételét követően azonnal törlésre kerülnek.

Kivéve a kiállított számlák esetében, melyeket az Sztv. 169.§(2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 végi meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv.6.§(5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő könyvelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • e-mailben a prilldesign@gmail.com e-mail címen
 • telefonon a +36 30 640 1799 számon
 • Az adatkezelés jogalapja:
 • Az érintett hozzájárulása, a 6. cikk(1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát, kiállítása esetén a 2000. évi C. törvény (Sztv.) szerint
 • Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBEVETT ADATFELDOLGOZÓK

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása
 • Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Az adatfeldolgozó megnevezése: a szállításban résztvevő szolgáltató: pl. Magyar Posta Zrt. , FoxPost Zrt.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cm, telefonszám, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: Az házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása, a 6. cikk(1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.